fbpx

Voorwaarden van Bluebirds B.V gevestigd te (1018 MS) Amsterdam aan de Louise Wentstraat 186, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 64052540 en Bluebirds West B.V gevestigd te (1056 EC) Amsterdam aan de Jan Evertsenstraat 4-8, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 74265652. Hierna te noemen: ‘Bluebirds’. 

E-mail: info@blue-birds.nl 

Website: www.blue-birds.nl 

 

Inschrijfvoorwaarden Bluebirds Academy

Hieronder bevinden zich de algemene voorwaarden voor alle opleidingen van Bluebirds Academy. Hier vindt u altijd de meest actuele algemene voorwaarden die gelden voor de door u gekozen opleiding. 

 

1. Aanbod

Elk aanbod tot het sluiten van een studieovereenkomst (hierna: ‘aanbod’).  dat door Bluebirds wordt gedaan is vrijblijvend.

Bluebirds brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk uit. Het aanbod bevat een omschrijving van de opleiding en/of van het onderwijsmateriaal dat deel uitmaakt van de opleiding. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit onderwijsmateriaal verplicht is. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens:

 • de wijze van uitvoering van de studieovereenkomst;
 • startdatum van de opleiding;
 • de voorwaarden waaronder de opleiding eventueel wordt geannuleerd;
 • de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
 • de wijze van betaling;
 • de duur van de studieovereenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de studieovereenkomst nadrukkelijk bekendgemaakt en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van Bluebirds. Onverminderd het bovenstaande omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:

 • de identiteit en het adres van Bluebirds, inclusief het bezoekadres van de vestiging;
 • uw recht om de studieovereenkomst binnen 14 kalenderdagen te ontbinden;

 

2. De studieovereenkomst

De studieovereenkomst komt tot stand tussen de student die de opleiding afneemt (hiervoor en hierna: ‘u’) en Bluebirds, die de opleiding verzorgt. De studieovereenkomst omvat de opleiding waarvoor u zich inschrijft inclusief het lesmateriaal en de aan de opleiding verbonden opleidingsdagen. Een opleiding kan bestaan uit een of meerdere modules, gezamenlijk vormen deze modules dan een opleiding.

De studieovereenkomst geldt voor de totale studieduur van de opleiding, inclusief de periode van eventuele herexamens en ‘update-dagen’. Bluebirds gaat ervan uit dat u actief aan de opleiding deel zult nemen. Bluebirds draagt, indien van toepassing, zorg voor een goede planning en inroostering voor opleidingsdagen, examens en andere vormen van toetsing. U mag van Bluebirds verwachten dat de opleiding op een hoogwaardig niveau zal worden aangeboden met gekwalificeerde docenten, kwalitatief goed lesmateriaal en deugdelijke faciliteiten. Bluebirds zal zich inspannen om u in staat te stellen de opleiding met succes af te ronden.

 

3. Inschrijving, bedenktijd en annulering

3.1 Inschrijving

Door een inschrijving voor een opleiding van Bluebirds gaat u een studieovereenkomst aan voor de duur van de opleiding zoals vermeld in het aanbod en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden zoals hier vermeld. Indien er voor de opleiding specifieke aanvullende voorwaarden van toepassing zijn, dan zijn deze vermeld in het aanbod. Overige specifieke opleidingsinformatie, zoals de wijze van starten, het lesgeld, de eventuele examenkosten en het studieprogramma, vindt u op de website www.blue-birds.nl. De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit de studieovereenkomst zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De overeenkomst komt tot stand zodra Bluebirds uw inschrijving heeft ontvangen en Bluebirds de ontvangst daarvan heeft bevestigd. Van uw inschrijving ontvangt u een bevestiging van de overeenkomst per e-mail.

 

3.2 Bedenktijd

Er geldt een bedenktijd van 14 dagen vanaf het moment dat Bluebirds de inschrijving aan u bevestigd heeft. Binnen die termijn kunt u de studieovereenkomst zonder opgaaf van redenen annuleren middels een mail naar info@blue-birds.nl en het eventueel al ontvangen lespakket (manuals) onbeschadigd en aangetekend aan Bluebirds retourneren. De kosten van het retour zenden zijn voor uw rekening en risico; bewaart u het verzendbewijs zorgvuldig tot u van Bluebirds een bericht van ontvangst van het lespakket hebt gekregen. Indien reeds ontvangen manuals niet door Bluebirds retour worden ontvangen dan zal door Bluebirds de actuele consumentenprijs daarvan aan u worden doorbelast.

 

3.3 Annuleringstermijn

Tot 14 dagen na de (schriftelijke of digitale) bevestiging van uw inschrijving, kunt u de overeenkomst kosteloos annuleren. Bij annulering van de opleiding na twee weken na de bevestiging van uw inschrijving, maar vóór de startdatum van de opleiding bent u annuleringskosten verschuldigd. De kosten hiervan worden bepaald door het moment waarop uw annuleringsverzoek door Bluebirds is ontvangen.

 • Bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 10% van het totale lesgeld met een minimum van € 100,-;
 • Bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 25% van het totale lesgeld en examengeld;
 • Bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het totale lesgeld en examengeld;
 • Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: het totale lesgeld en examengeld.

Indien de opleiding al gestart is kan de opleiding niet meer geannuleerd worden. Wij hanteren een terugbetalingstermijn van maximaal 14 dagen.

 

3.5 Verplaatsing

Indien na inschrijving, maar uiterlijk twee weken voordat de opleiding start, blijkt dat u alsnog bent verhinderd om een opleidingsdag(en) te volgen en u de opleiding niet wilt annuleren, heeft u de mogelijkheid om de opleiding naar een, vooralsnog onbekende datum, te verplaatsen en de opleiding ‘in de wacht’ te zetten. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. U krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengt Bluebirds € 100,- administratiekosten in rekening.

 

3.6 Blessure of Ziekte

Annulering op grond van een langdurige zware blessure of ziekte is mogelijk. In dit geval dient een medische verklaring van een dokter of behandelend arts overlegd te worden. U krijgt dan de gelegenheid een nieuwe inschrijving te doen voor de opleiding op een andere startdatum. U krijgt hiervoor 12 maanden de gelegenheid om deze startdatum door te geven, na 12 maanden vervalt het recht om gebruik te maken van de opleidingsdagen. Hiervoor brengt Bluebirds € 100,- administratiekosten in rekening.

 

4. Toelatingseisen

Er geldt geen toelatingseis om deel te nemen aan een opleiding van Bluebirds, tenzij anders vermeld op onze website. Bij de meeste opleidingen dient u een eindopdracht te maken. 

 

5. Betalingsmogelijkheden en niet-tijdige betaling

Het actuele les- en examengeld vindt u op de website van Bluebirds. Alle betalingen dienen telkens uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden overgemaakt op de op de factuur aangegeven bankrekening. De betaling dient altijd voordat de opleiding start, voldaan te zijn.

Bluebirds garandeert u dat uw lesgeld en examengeld tijdens uw studie niet wordt gewijzigd. Het lesgeld is altijd exclusief examengeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

U bent in betalingsverzuim op het moment dat de vervaldatum van de factuur is verstreken. Bluebirds zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft u de gelegenheid om binnen veertien werkdagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als u na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet betaald hebt, is Bluebirds gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen. De rente wordt in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. Voor wat betreft de hoogte van de buitengerechtelijke invorderingskosten zal aansluiting worden gezocht bij de toepasselijke wettelijke regelgeving. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil zal Bluebirds het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten. Indien u niet aan de met u overeengekomen betalingsverplichting voldoet, kan Bluebirds de toezending studiematerialen stopzetten, toegang tot de opleidings- en examendagen weigeren of uw eventuele diploma ongeldig verklaren. Indien Bluebirds een incassoprocedure start, wordt de vordering uitgebreid tot het gehele bedrag aan nog te betalen lesgeld en examengeld, aangevuld met incasso- en bijkomende kosten. Nadat uw verplichtingen zijn nagekomen, zal Bluebirds u in overleg een nieuwe opleidingsdata aanbieden.

U blijft ten allen tijde zelf aansprakelijk voor nakoming van uw betalingsverplichting inzake lesgeld, examengeld en overige kosten, ook indien u bij inschrijving hebt aangegeven dat uw werkgever of een derde de betaling van de studiekosten op zich heeft genomen. Bluebirds is niet verantwoordelijk voor de actualiteit van de studiematerialen indien uw studie door een betalingsachterstand enige tijd heeft stilgestaan. Aanschaf van inmiddels geactualiseerd studiemateriaal komt voor uw rekening. Voor Bluebirds ontstaan eerst verplichtingen uit een overeenkomst nadat een door Bluebirds verzonden factuur betaald is.

 

6. Studie- en serviceduur

De studieovereenkomst eindigt automatisch na het verlopen van de studieduur zoals is vastgelegd bij uw inschrijving; de wederzijdse rechten en plichten houden op te bestaan op het moment dat de studieovereenkomst eindigt. Indien u de opleiding tussentijds beëindigt, heeft u vanaf de datum van opzegging geen recht meer op studiebegeleiding en deelname aan lessen en examens. Het opleidingsmanagement houdt zich het recht voor om wijzigingen in het studieprogramma door te voeren.

 

7. Uitvoering van het onderwijs

Inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst door Bluebirds. Het kan voorkomen dat er sprake is van ‘onder-inschrijving’ of ‘over-inschrijving’. Dit betekent dat er te weinig of juist te veel studenten zijn ingeschreven om op verantwoorde, didactische wijze onderwijs te verzorgen. Bluebirds behoudt zich het recht voor om na inschrijving de indeling van de opleidingen, plaats, locatie, datum en tijd aan te passen, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van de ingeschreven studenten. Indien u het niet eens bent met de gewijzigde indeling heeft u het recht om uw opleiding kosteloos te beëindigen. Indien een opleiding door Bluebirds wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege onder-inschrijving, krijgt u hier zo spoedig als mogelijk bericht over en wordt het eventuele reeds betaalde les- en examengeld geretourneerd. Als u zich inschrijft voor een andere opleiding dan wordt het reeds betaalde bedrag met de kosten van de andere opleiding verrekend. Bij ziekte en/of verhindering van een Bluebirds team doet Bluebirds er alles aan om voor gelijkwaardige en tijdige vervanging te zorgen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt, zal Bluebirds studenten hiervan zo snel mogelijk in kennis stellen. De opleidingsdag zal dan opnieuw worden ingepland. Een dergelijk incident geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgelden. In enkele gevallen wordt deelname aan klassikale lessen verplicht gesteld. Het rooster geeft u hier meer informatie over.

 

8. Gezondheidsrisico’s en aansprakelijkheid

U moet zich voor aanvang van een opleiding realiseren dat in het algemeen yoga/sport – activiteiten een bepaald risico op blessures met zich mee kan brengen. Uw deelname aan activiteiten van Bluebirds zijn op eigen risico. 

Bluebirds en haar docenten zijn niet verantwoordelijk voor enigerlei schade of lichamelijk letsel opgelopen vóór, tijdens of na de training. De student wordt geacht lichamelijk in goede conditie te zijn en de docenten voor aanvang van de training op de hoogte te brengen in geval van lichamelijke blessures, ziektes of lichamelijke afwijkingen. Ook wordt de student geacht te weten waartoe hij/zij lichamelijk in staat is. De student moet tijdens manuele correctie zelf aangeven of hij/zij dit wil en aangeven tot hoever de docent de student in een houding kan helpen.

Indien Bluebirds twijfels heeft omtrent uw fysieke en/of psychische capaciteiten, mag Bluebirds altijd een adequate medische verklaring van u verlangen. Nadat Bluebirds kennis heeft genomen van de inhoud van die verklaring zal in overleg met u bepaald worden of het starten met de opleiding of voortzetting ervan mogelijk is. Indien dit overleg niets oplevert is Bluebirds uiteindelijk bevoegd om zelfstandig een beslissing te nemen. Indien Bluebirds bepaalt dat u niet (verder) mag deelnemen aan de opleiding, wordt het (resterende) les- en examengeld aan u terugbetaald.

De student aanvaardt ook de volledige verantwoordelijkheid voor enige schade die voort zou kunnen vloeien uit het gebruik van de ruimte waarin de lessen gegeven worden.

Bluebirds is niet verantwoordelijk voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen voor, tijdens of na de training.

 

9. Auteurs- en het intellectueel eigendomsrecht van lesmateriaal

Het lesmateriaal van de opleiding waarvoor het lesgeld is betaald, mag u behouden, maar niet anders gebruiken dan voor persoonlijke studie. Het verkopen of afstaan van het lesmateriaal aan derden is niet toegestaan. Het auteurs- en het intellectueel eigendomsrecht van het lesmateriaal, zoals, maar niet beperkt tot, (digitale) informatie, foto’s, video, teksten, afbeeldingen en/of manuals, berusten bij Bluebirds. 

 

10. Exameninformatie

Indien er bij uw opleiding sprake is van examens, vindt u hierover alle relevante informatie op de website. Tevens krijgt u tijdens de opleiding hierover informatie van uw Bluebirds docenten. De examendata en –gelden worden door Bluebirds vastgesteld.

Indien u te laat komt op de examendag en dit niet vooraf is goedgekeurd door de Bluebirds docenten, dan wordt uw examen in beginsel ongeldig verklaard. Als het mogelijk is (dit bepalen de Bluebirds docenten), mag u nog wel examen doen op deze dag. Dit examen wordt dan beoordeeld volgens de normale procedure. Na het afleggen van het examen dient u per e-mail (info@blue-birds.nl) te motiveren wat de reden was van de vertraging.

 

11. Bluebirds Klantenservice en studentenbegeleiding

Bluebirds doet er uiteraard alles aan om fouten in uw opleiding, studiepakket en de verzending daarvan te voorkomen. Mocht er desondanks iets niet in orde zijn, meldt u dat dan direct na de eerste opleidingsdag. Bluebirds zal alles in het werk stellen om de klacht zo spoedig mogelijk en naar volle tevredenheid te verhelpen. Mocht u een opmerking hebben over de geboden service, dan kunt u een e-mail sturen naar info@blue-birds.nl of bellen met de Bluebirds Oost (020-7859179). Ook voor de behandeling van vragen of opmerkingen van administratieve aard is telefonisch en per e-mail bereikbaar. Bluebirds zal  binnen 72 uur op uw vraag en/of opmerking te reageren. Vragen of opmerkingen die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door Bluebirds beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een antwoord kunt verwachten.

De bijeenkomsten zijn een essentieel en interactief onderdeel van je opleiding: daarom is het bijwonen ervan verplicht gesteld. Wij vinden het zeer belangrijk dat je met je medestudenten kennismaakt en de bijeenkomsten volgt. Als er sprake is van een calamiteit of overmacht, dan kan Bluebirds besluiten om een uitzondering te maken en de annuleringskosten of extra kosten te laten vervallen. Dat is ter beoordeling van Bluebirds. Op de regel dat het bijwonen van een bijeenkomst van de modules verplicht is, wordt geen uitzondering gemaakt. Bluebirds  kan op basis hiervan besluiten dat een student niet in staat is een examen te maken.

Inhoudelijke vragen naar aanleiding van een opleidingsdag, omtrent de leerstof, huiswerkopdrachten, stageopdrachten, examenstof en dergelijke, worden door uw Bluebirds docenten beantwoord. Het e-mailadres van uw Bluebirds docenten wordt op de eerste lesdag kenbaar gemaakt. Klachten worden afgehandeld conform de klachtenprocedure die gepubliceerd is op de website van Bluebirds.

 

12. Geschillen en Klachtenprocedure

Bluebirds spant zich in om jou zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de geboden dienstverlening en niet alles naar wens is verlopen. Eventuele klachten kun je via onze Klachtenprocedure indienen via www.blue-birds.nl/klachtenprocedure. Op deze pagina vind je alle informatie over hoe je jouw klacht kunt indienen. 

 

13. Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

Op de studieovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Voor zover Bluebirds toerekenbaar tekortschiet en u daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van Bluebirds beperkt tot vergoeding van de directe schade (aansprakelijkheid voor indirecte schade – bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving en misgelopen omzet – is derhalve uitgesloten). Voorts heeft te gelden dat de omvang van de schadevergoedingsverplichting beperkt is tot het bedrag dat door u is voldaan in (of ten aanzien van) het studiejaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden. De schadevergoedingsverplichting van Bluebirds gaat het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd aan Bluebirds door de verzekeraar van Bluebirds onder geen beding te boven. Alleen in het geval dat sprake is van opzet of grove schuld van het hoogste leidinggevende personeel van Bluebirds geldt het voorgaande niet. Er wordt door Bluebirds, behoudens opzet en/of grove schuld, geen aansprakelijkheid aanvaard voor blessures en/of schade geleden als gevolg van deelname aan een opleiding (zie ook artikel 9).

De aansprakelijkheid van Bluebirds strekt zich eveneens uit tot alle personen waarvoor Bluebirdsverantwoordelijk is (zoals personen in dienst van Bluebirds of die door Bluebirds zijn aangesteld voor de uitvoering van de studieovereenkomst).

 

 14. Persoonsgegevens

Bluebirds maakt u er, in het kader van de toepasselijke wettelijke privacywetgeving, op attent dat de door u verstrekte gegevens, zoals naam, adres en woonplaats, worden opgenomen in de (klanten)administratie. Bluebirds verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden. Indien u bezwaar hebt tegen dit gebruik van uw gegevens, dan kunt u dit schriftelijk of via e-mail aan Bluebirds laten weten.

 

 15. Schorsing

De directie van Bluebirds behoudt zich het recht voor studenten in bijzondere omstandigheden te weigeren, schorsen en/of te verwijderen. Dit geldt (onder meer) voor studenten die frauduleuze handelingen plegen of zich niet gedragen volgens de sociale norm en zich agressief of gewelddadig gedrag aanmeten in communicatie, zowel telefonisch als digitaal of in persoon.

 

16. Wijziging voorwaarden

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de algemene voorwaarden door Bluebirds worden gewijzigd. Bluebirds zal wijzigingen minimaal twee weken voor de ingangsdatum op haar website publiceren.